Curatorial Note

29th Aug 2011 : Motley-group show

An exhibition of works by artists K.G.Subramanyan, Sunil Das, Jogen Cgowdhury, T.Vaikuntam, Suhas Roy, Prakash Karmakar, Shuvaprasanna, Laxma Goud, K.C Pyne, Sanat Kar, Atin Basak, Paritosh Sen, Ramanando Bandopadhayay, Dhiraj Chowdhury, S.Harshavardhana, Prasanta Sahu, Murli Cheeroth, T.M.Aziz, Rajan Krishan, CF John, Bratin Khan, Kazi Nasir, K.S.Radhakrishnan, Pankaj Panwar, Niranjan Pradhan, Sunil Kr. Das, Animesh Nandi, Pampa Panwar, Kamla Mitra, Bipin Goswami, Somenath Maity, Yugul Kr. Sharma & various others.

Installation View Of The Show

Motley-group show An exhibition of works by artists K.G.Subramanyan, Sunil Das, Jogen Cgowdhury, T.Vaikuntam, Suhas Roy, Prakash Karmakar, Shuvaprasanna, Laxma Goud, K.C Pyne, Sanat Kar, Atin Basak, Paritosh Sen, Ramanando Bandopadhayay, Dhiraj Chowdhury, S.Harshavardhana, Prasanta Sahu, Murli Cheeroth, T.M.Aziz, Rajan Krishan, CF John, Bratin Khan, Kazi Nasir, K.S.Radhakrishnan, Pankaj Panwar, Niranjan Pradhan, Sunil Kr. Das, Animesh Nandi, Pampa Panwar, Kamla Mitra, Bipin Goswami, Somenath Maity, Yugul Kr. Sharma & various others.

Art Work In The Show

Motley-group show

No products.